Nieuwsbrief Jeugd & Onderwijs 010

Januari 2018 2018
In deze nieuwsbrief:
  Doe de binnenmilieuscan voor basisscholen
  Eénmalige stimuleringssubsidie ouderbetrokkenheid (vve)
  Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
  Personenregister kinderopvang van start vanaf 1 maart 2018
  Voortgangsrapportage Leren Loont! en Staat van het Rotterdamse Onderwijs
  Inkooptraject voor structurele onderwijszorgarrangementen
  ‘’De Rotterdamse dag van het slachtoffer’’
  Forse groei deelname aan Cultuurkaart voortgezet onderwijs
  Speeldag Hoogbegaafden in Schiedam
  Met de klas in de bus op excursie: BUZZ010 gaat door!
  Veilig fietsen door het verkeer
  Jeugdgemeenteraad Rotterdam
  21 maart: verkiezingen in Rotterdam
  Programma gezocht: Maand van Cultuuronderwijs maart 2018
  Alle peuters 16 uur naar de voorschool?
Handige links

Onderwijs010.nl

Veilig opgroeien

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals werkzaam in of met het onderwijs. Gemaakt door de afdeling Onderwijs van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

 

Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding

Nieuwe eisen vve-certificaat en AD PEM opleiding
Nieuwe wettelijke eisen voor het vve-certificaat vanaf 1 januari 2018

 

 

 

 

Het certificaat moet per 1 januari 2018 aan de volgende eisen voldoen:

1. De medewerker bezit een bewijs van scholing, gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden wat betreft:
-werken met programma’s voor vve;
-stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
-volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van ve;
-betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
-aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. Deze scholing dient minimaal een tijdsinvestering van twaalf dagdelen te omvatten en kan deel uitmaken van de beroepsopleiding.

Overgangsrecht
Voor de medewerkers die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen, geldt het overgangsrecht. Dit overgangsrecht ziet er als volgt uit:

1. Degenen die vóór 1 januari 2018 vve-scholing hebben afgerond die niet aan de nieuwe eisen voldoet (inhoudelijk dan wel twaalf dagdelen), worden aangemerkt als ‘voldoen aan de voorschriften’.

2. Degenen die op 1 januari 2018 al wel een vve-opleiding volgen maar deze nog niet hebben afgerond, hebben maximaal twee jaar de tijd om deze met gunstig gevolg af te ronden. Gedurende deze opleidingsperiode worden zij aangemerkt als ‘voldoen aan de voorschriften’.

Let op: voor uitzend- of invalkrachten zijn geen uitzonderingen van kracht, voor hen gelden dezelfde regels.

AD PEM en inzet als hbo’er op de groep
Mag een medewerker die een AD PEM-opleiding heeft afgerond ingezet worden als hbo’er? ‘Ja, de AD PEM’er voldoet aan de eisen. Dit geldt ook voor de inzet als vve-beleidsmedewerker zoals die in IKK wordt genoemd’, aldus de gemeente Rotterdam.